Følgere

Populære innlegg

fredag 15. april 2011

Kari Ann Volden får tvillingene omsider til Norge!

Inntil hun blir anerkjent som barnet rettslige adoptivmor....

Etter å ha fostret opp tvillingene fra de ble født og vel et år etter at det burde være klart for den norske stat at barna helt lovlig kunne flytte til Norge, lar den norske almektige stat Kari Ann Volden få flytte tvillingene til Norge.  Som en statlig registrert "pleiemor" inntil Voldens foreldrestatus er rettslig avgjort.

En statlig bevilling til adopsjon haster det ikke så mye med, men at staten før eller siden må innrømme Volden rett til bevilling for adopsjon av disse to tvillingene, er det ingen tvil om.

Hvorfor i all verden har den norske stat så lenge nektet en slik naturlig og lovlig løsning som til og med er villet og anerkjent av tvillingenes indiske foreldre og indiske myndigheter?

Voldens oppfostring av barna vil staten skal overvåkes av staten; hvilket er uvanlig for denne type direkte privat adopsjon av utenlandske barn som har rett til bevilling etter adopsjonsloven. Eller norsk offisiell anerkjennelse av adopsjonen.

Det viktigste er at barnet får den oppvekst og omsorg som barnas indiske foreldre har villet og ønsket, og at det ikke er noe foreldreskap som følge av en surrogat-avtale direkte. 

Den norske stats barneimportregime har valgt å lage så mye vansker som tenkes kan, for å forsvare sitt famøse barneimportsystem basert på statlig godkjente norske barnekjøpere og statlige godkjente norske barnehandlere.

På adopsjonfeltet viser igjen den norske stat ikke å ha noen moral og etikk og null respekt for det norske privatrettslige adopsjonsinstituttet av 1917 og fremdeles gjeldende og nedfelt i norsk lov.

Kari Ann Volden må gratuleres for å ha holdt ut et norsk adopsjonsregime som igjen har vist at den ikke bryr seg om "barnets beste" =  de to tvillingenes beste når det kommer til adopsjon. En skammelig statskapt historie som ikke synes å få sin ende slik man burde forvente av en ansvarlig og lovlojal statsmakt med respekt for borgernes klare rettigheter.  Borgere i alle aldre og uanvhengig rase, hudfarge, nasjonalitet og religiøse tilhørighet.

Kari All Volden og de små barnas beste ønskes lykke til videre med den famøse kampen den norske stat har påført dem. En kamp som skulle vært totalt unødvendig om Norge hadde hatt et adopsjonsregime bygget på domstoler fremfor en maktkåt statsmakt.

.
Kampen videre mot den norske stat

Norsk praksis for direkte privat adopsjon av et utenlandsk barn i et utland, har vært siden koreanske mødres barn ble tatt til Norge for adopsjon ganske fast og forutsigbar.

Skulle det utenlandske barnet ha norske adoptanter bosatt i Norge, utstyrte den norske stat barnet med innreise- og oppholdtillatelse i Norge ved en utenriksstasjon og med aktiv hjelp fra UD. Barnet fikk bo hos de påtenkte offisielt anerkjente norske adoptantene som "pleiebarn".  Barnet ble utstyrt med en egen verge til staten hadde gjort seg ferdig med behandlingen av adopsjonsbevillingsbegjæringen. Frem til staten har anerkjent adopsjonen ved en bevilling, il "pleieforeldrene" ikke har rett til barnetrygd, men rett til å ha barnet registrert med bostedsadresse hos pleieforeldrene. Barnet vil ellers ha de samme rettighter som barn flest i Norge: Barnehageplass, helsetjenester osv.  Det skal den oppnevnte verge passe på.

Kari Ann Volden er uten tvil blitt undergitt en diskriminerende særbehandling fra den norske stats side på grunn av skjulte politiske motiver; samt for å holde skjult at det finnes et godt etablert direkte alternativ til statens barneimportsystem. Spørsmålet nå er om dette vil fortsette fra statens side til Voldens rettslige status som offentlig anerkjent adoptivmor er bragt i orden.

Volden selv hadde ikke forberedt seg på noen direkte privat adopsjon i India, har av den grunn blitt "et lett bytte" for den norske stats adopsjonsregime. Det er alltid dumt å forsøke å bli foreldre til et utenlandsk barn uten at man på forhånd har forberedt seg grundig på alle eventualiteter. Dette har nok de norske adopsjonsbyråkratene og deres norske barnehandelvenner visst å bruke til det ytterste. Likevel er Volden og tvillingene etter innreisen til Norge i samme adopsjonsstilling som et par tusen andre nordmenn som er blitt anerkjent i Norge som adoptivforeldre til et utenlandsk barn de har funnet frem til uten bruk av noen "adopsjonsformidler" eller statsgodkjent barnehandler.

Volden selv og mange andre er sikkert ukjent med det, og dermed risikerer Volden og tvillingen langt mer problemer med den norske stat enn det hun og tvillingene skulle tenkes opplevd.

Man får bare håpe at den norske stat velger å følge norsk adopsjonslov og godt etablert praksis, slik at statens bevilling til adopsjon er Volden i hende om ikke for lang tid.

..
Nederlag for de norske barneimportørerne

Gunn Karin Gjul (AP) liker ikke at nordmenn skal få adoptere barn født av en surrogatmor. Hun vil heller at hennes kjære sosialistiske norske statsmakt skal la nordmenn få statens tillatelse til å kjøpe seg fattige unge fargede ugifte mødres barn, og at statens godkjente norske barnehandlere skal bli rike på denne barnetrafikken.

Makan til politisk logikk og moral skal man lete lenge etter. Er det slik at AP vil nekte surrogatmødre å bruke sin lovfestede adopsjonsrett, for å forsvare den norske stats aktiviteter på det internasjonale barnemarkedet og dets famøse "adopsjoner"?

Mindre logisk blir det når denne Gunn Karin Gjul mener at Kari Ann Volden ikke skulle få adoptere tvillingene fordi hun ikke hadde noen "biologisk tilknytning til barna"! Hvor mange adoptivforeldre i Norge har hatt "biologisk tilknytning" til de adopterte barna?

Hvor mye "biologisk tilknytning" har de norske statsgodkjente barnekjøperne til de kinesiske barna, de afrikanske barna eller alle andre ikkehvite barn de kjøper i dyre dommer med den norske AP-statens velsignelse og norske skattebetaleres penger?

Gunn Karin Gjul er uten tvil en farlig politikker når det kommer til adopsjon, men som norske kyniske barnehandlere vet å verdsette.
Gunn Karin Gjul lukker gjerne øynene for grov adopsjonssvindel, adopsjonskorrupsjon, barnehandel, barnebortføringer og falske familiestander for å sanke velger hos nordmenn som gjerne vil kjøpe seg et utenlandsk barn for å ha en "adoptert" hos seg i Norge.  Med statens velsignelse.

Gunn Karin Gjul står for en norsk adopsjonspolitikk av den klart rasistiske sorten i tillegg til adopsjoner av den grove illegale sorten. 

Man bør merke seg navnet:  Gunn Karin Gjul og Arbeiderpartiet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar