Følgere

Populære innlegg

lørdag 5. februar 2011

Nytt om Kari Ann Voldens bevillingsrett

Adopsjonsloven gir nå Kari Ann Volden rett til en norsk adopsjonsbevilling

Kari Ann Volden har sørget for rett matching!


Mer eller mindre ubevisst har Kari Ann Volden i forhold til adopsjonslovens matchingskrav sørget for en matching som oppfyller adopsjonsloven krav og vilkår for en offentlig anerkjent adopsjon. Både etter adopsjonslovens § 2 og § 13.

Ved å sørge for at barna ble født med et utseende som likner barn hun skulle ha født selv, har hun oppfylt adopsjonslovens krav i § 13. Hun har også vist i praksis at en adopsjon med rette kan antas å bli til gagn for barnet, slik § 2 krever.

Kari Ann Volden har nå oppfostret barna så lenge at adopsjonsloven bestemme om "har oppfostret det" nå slår inn, og overfødiggjør kravet til foreldresamtykke, Jfr, § 2. I tillegg kommer også "det foreligger annen særlig grunn til adopsjonen" stadig sterke inn som et selvstendig moment for en norsk adopsjonsbevilling.

Hvorfor fremmer ikke hennes advokat et klart rettslig krav om bevilling til adopsjon, som eventuelt er noe domstolen i Norge klart kan realtetsbehandle og avgjøre om statens adopsjonsregime skulle nekte Kari Ann Volden bevilling til adopsjon?

Det er slik at strenge vilkår må oppfylles om en adopsjonsbevilling skal gis når et barn er 8 uker uten at barnet har blitt oppfostret av de/den som vil adoptere barnet.En oppfostringstid på et år og fra barnet er født, og barnet ikke er krevd tiltake fra barnets foreldre eller det er tale om noen ulovlig barneomsorg eller omsorgsovertagelse, skal være nok til at oppfostringsbestemmelsen alene gir grunnlag for statens adopsjonsbevilling.

"En annen særlig grunn til adopsjonen", må vurdere "utifra barnets beste" og bestemmelsen gir ikke staten rett til å nekte bevilling av politiske motiverte grunner. Slike særlige grunner er også noe som kan oppstå etter at den adopsjonsvillige har lovlig har overtatt omsorgansvaret, som for eksempel at barnets kjente foreldre forsvinner og ikke kan oppspores, at barnets foreldre mulighet til å oppfylle sitt foreldreansvar forsvinner som følge av sykdom, død eller betydelige sosiale endringer i familien.

Det er merkelig at Kari Ann Volden og hennes advokat ikke hevder åt Kari Ann Volden har rett til bevilling til adopsjon og heller ikke har gitt informasjon om av de har fremmet et bevillingskrav til staten. Staten kan ikke gi bevilling til adopsjon om bevilling ikke er fremsatt i form av en rettslig begjæring eller krav, og kan derfor ikke realitetsbehandle noe adopsjonsønske fra Kari Ann Volden som gjelder for disse to barna.

Kari Ann Volden har i realieten 3 selvstendige grunnlag for rett til en norsk statlig adopsjonsbevilling hvorav to har kommet til etter at det første relle grunnlaget (foreldresamtykket) var på plass da barna var 8 uker gamle.

Den norske stats adopsjonsregime vet utmerket hvordan de skal lage vansker for de som staten ikke har gitt sin barnekjøpstillatelse til = "forhåndssamtykke". Statens adopsjonsregime liker ikke at norske borgere i Norge ikke bruker statens barneimportsystem og statens godkjente norske barnehandlere. Ingen har rett til noe "forhåndssamtykke" etter adopsjonsloven, men det er noe den norske stat kan dele ut etter utøvelse av rett til å bruke fritt skjønn.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar